Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een onderzoek naar mantelzorg onder oudere vluchtelingen. De zorg komt voort uit de sociale relatie. Oudere vluchtelingen zijn alle mensen van 55 jaar of ouder die naar Nederland zijn gekomen en een vluchtverleden hebben. Een inclusiecriterium was dat zij een verblijfsstatus hadden. Op de duur van het verblijf in Nederland wordt niet verder ingegaan. Voor het onderzoek zijn de twee probleemstellingen gebruikt. De eerste probleem stelling is gericht op de mantelzorger: Ontvangen oudere vluchtelingen mantelzorg, en zo ja, door wie wordt die zorg verleend en waar bestaat die zorg uit?