Deelnemers gezocht voor interviews voor het onderzoek naar de afstemming van mantelzorg en professionele zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De laatste jaren ligt er binnen onze gezondheidszorg steeds meer nadruk op zelfredzaamheid en op hulp van naasten in de dagelijkse zorg voor hun familielid. Dit zorgt voor een verschuiving van verantwoordelijkheden van de zorg tussen de cliënt, de naasten en de professionals. Er is nog maar weinig bekend over hoe de afstemming van zorgtaken vorm krijgt in de praktijk. Ook is er vaak nog onduidelijkheid over wat er van alle betrokkenen wordt verwacht. In dit onderzoek staan deze thema’s centraal.

We brengen ervaringen van cliënten, hun mantelzorger en professionele zorgverleners rondom het verdelen van zorgverantwoordelijkheden verder in kaart. Hoe wordt er met elkaar afgestemd? Wie doet welke taken? Welke vragen roept de verdeling van zorgtaken op? Hoe wordt goede zorg gewaarborgd? We willen met het onderzoek inzicht krijgen in hoe ieder op een goede manier kan omgaan met (nieuwe) rollen, verantwoordelijkheden en uitdagingen. Het doel is de ontwikkeling van een werkwijze die streeft naar de juiste balans in de verdeling en afstemming van zorgverantwoordelijkheden tussen alle betrokkenen. Een werkwijze die bijdraagt aan goede zorg. Hiervoor ontwikkelen we een onderwijsmodule voor professionals en een moreel kompas voor in de dagelijkse praktijk .

Wij zoeken cliënten met NAH, waarvan ook hun mantelzorger en hun betrokken zorgprofessional(s) in een interview hun ervaringen over deze thema’s met ons willen delen. Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Susan Woelders: s.woelders@vumc.nl of tel. 06-46014496.