In de Miljoenennota staan de verwachte ontwikkelingen, belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar. Dit zijn de veranderingen en plannen die betrekking hebben op mantelzorg.

 

 • Minder bezuinigingen binnen de Wlz
  Twee geplande bezuinigingsmaatregelen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) worden geschrapt. Hierdoor wordt er €225 miljoen minder bezuinigd op ouderenzorg dan aanvankelijk gepland was voor 2024. Dat is goed nieuws. Maar er zijn ook zorgen.
 • Groter beroep op mantelzorg
  Voor het eerst sinds 2007 kwam het woord mantelzorg weer voor in de troonrede op Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak de woorden: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren.” Tegelijkertijd is het duidelijk dat er door het tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vergrijzing, waarschijnlijk een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorg.
 • Invoering inkomensafhankelijke bijdrage in de Wmo
  Waar er nu een vaste bijdrage van 19 euro geldt voor voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt die bijdrage inkomensafhankelijk. Vooral voor middeninkomens betekent dit dat ze te maken krijgen met hogere zorgkosten.
  MantelzorgNL vindt dit een gemiste kans: “Dit past niet bij eerdere afspraken van dit kabinet om de stapeling van zorgkosten te verminderen en het brengt extra administratieve lasten met zich mee voor gebruikers van de Wmo-voorzieningen en hun mantelzorgers.”
 • Mantelzorg en werk
  De wet arbeid en zorg wordt vereenvoudigd, zodat administratieve rompslomp rond werk en mantelzorg wordt verminderd. Denk hierbij aan verlofregelingen. Dit wordt in 2023 onderzocht en in 2024 verder uitgewerkt, met input van de SER. Dit zou de regeldruk voor werkende mantelzorgers kunnen verminderen.
 • Aanpassing in de Kostendelersnorm
  Nieuw is wel dat ouderen die mantelzorg nodig hebben en daarom bij hun kind gaan wonen (of andere eerstegraads familieleden die vanwege mantelzorg bij elkaar gaan wonen), niet meer zullen worden gekort op hun toeslagen. De regering wil dit vanaf 1 januari 2025 veranderen, zodat dit probleem in het toeslagensysteem wordt opgelost.