Privacyverklaring

Markant*, centrum voor mantelzorg, gevestigd te Amsterdam aan de Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E info@markant.org
T 020 886 88 00
W markant.org

*Markant is onderdeel van Cordaan en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie vind je hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Markant verwerkt de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens van onze relaties worden verwerkt in een beveiligd cliëntvolgsysteem (cvs).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode, woonplaats
 • In geval van mantelzorgers: informatie over de persoonlijke situatie

Markant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Aanmeldingen van (hulpvragen van) mantelzorgers worden rechtstreeks door ons verwerkt in het beveiligde cliëntvolgsysteem (cvs). Deze zijn in geen enkel ander systeem beschikbaar.

Aanmeldingen via een formulier op de website komen binnen in WordPress en worden via een automatische mail doorgestuurd naar ons secretariaat. Deze verwerkt de gegevens in ons beveiligd cliëntvolgsysteem (cvs). Persoonsgegevens in WordPress worden na verwerking verwijderd. De informatie die u instuurt via een formulier op de website worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Voor het verzenden van eventuele andere informatieve communicatie-uitingen.
 • Voor contact, bijvoorbeeld over deelname aan een activiteit of een aanmelding als vrijwilliger/student.
 • Voor registratie van deelname aan een bijeenkomst/training/activiteit.
 • Voor de registratie van aanmeldingen van vrijwilligers en studenten.
 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Als u één of meerdere nieuwsbrieven van Markant ontvangt, kunt u zich altijd uitschrijven via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden gemaakt in het systeem van E-Mark.

Geautomatiseerde besluitvorming
Markant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Markant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna blijven uw gegevens maximaal 5 jaar in archief. Dit is nodig voor de financiële verantwoording aan onze financierders.

Delen van persoonsgegevens met derden
Markant verkoopt uw gegevens onder geen beding aan derden en verstrekt deze uitsluitend met uw toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Markant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Markant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Markant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@markant.org.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (de machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Markant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Markant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@markant.org.