Steeds vaker zijn beroepskrachten en mantelzorgers samen verantwoordelijk voor de zorg aan een cliënt. De onderlinge samenwerking bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de zorg. Er zijn zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u samenwerkt met mantelzorgers.

Het helpt als de verschillende partijen uitspreken wat zij van elkaar verwachten. Wat is voor de cliënt goede zorg en kwaliteit van leven? Vraag wat de familie daarin kan betekenen en wees open over de mogelijkheden en grenzen van de inzet van professionele zorg. Open communicatie leidt tot meer begrip voor wat er wel en niet mogelijk is. 

Motivatie
Een mantelzorger is geen professionele zorgverlener. Hij/zij verleent zorg vanuit een andere motivatie, namelijk de persoonlijke relatie die hij/zij heeft met de verzorgde. Toch zijn professional en mantelzorger gelijkwaardige partners in de zorg.Hierop wordt in de wijkzorg-aanpak in de gemeente Amsterdam voortgeborduurd. Van de professional vraagt dit goede gespreksvaardigheden, om de omgang met de mantelzorger goed te laten verlopen.

Ondersteuning
Afhankelijk van situatie, vraagt de samenwerking met de mantelzorger om een andere insteek of invulling. Is er sprake van een zwaar belaste mantelzorger die al vijf jaar een partner met dementie verzorgt, dan zal de professional ten opzichte van de mantelzorger een ondersteunende rol hebben. Belangrijk is dan om te informeren hoe het met de mantelzorger zelf gaat, en om mee te denken over mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten.

Collega en expert
Is de situatie in balans en kan de mantelzorger de zorg goed aan, maak dan duidelijke afspraken over de taakverdeling. U kunt de mantelzorger in deze situatie benaderen als een collega. Spreek de mantelzorger ook aan op zijn/haar expertise. Hij/zij kent de verzorgde vaak als geen ander en heeft deze vaak al vele jaren verzorgd.

Project Samenspel
Met het project Samenspel helpt het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam zorginstellingen om de samenwerking tussen professional, mantelzorger en verzorgde te versterken. Op verzoek kan een traject op maat worden samengesteld met bijvoorbeeld een interne scan, feedback op het mantelzorgbeleid en sessies om medewerkers bij het beleid te betrekken. Ook trainen we medewerkers in gespreksvoering en organiseren we bijeenkomsten waarin mantelzorgers leren om hun behoeften beter te verwoorden.

Tips
– Wees op de hoogte van het mantelzorgbeleid in uw organisatie.
– Wees bewust dat door het mantelzorgen de oorspronkelijke relatie verandert. Heb compassie voor de relatie tussen mantelzorger en verzorgde: is in de eerste plaats zoon, dochter of partner en pas daarna mantelzorger.
– Werk samen, ondersteun en stem af.
– Vraag een setje samenspelkaarten op: een handig kaartje om het gesprek met de mantelzorger en de verzorgde mee aan te gaan.
– Hebt u een specifieke situatie die u graag wilt bespreken met een professional van Markant? Bel dan de helpdesk: 020 886 88 00. We denken graag mee.

Om te gebruiken
Samenspelkaart
Sofa-model
Samenspelscan thuis- en verblijfszorg

Meer lezen
Artikel Expertnieuws: Op weg naar succesvolle samenwerking in de praktijk
Artikel Expertnieuws: Nieuwe taakverdeling tussen mantelzorger en professional
Werkboek In voor Mantelzorg: Verder in samenwerking