Over de toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’

De toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’ bevat diverse materialen en een handleiding. Deze kunnen gebruikt worden bij bijeenkomsten en trainingen gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, het herkennen van signalen van ontsporing en het aangaan van het gesprek hierover met de mantelzorger of verzorgde. Met deze toolkit maken Markant en Prezens de beschikbare kennis over dit onderwerp toegankelijk voor zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam.

Amsterdamse aanpak
In de toolkit is alle kennis en ervaring gebundeld die de afgelopen twee jaar is opgedaan in het stedelijke samenwerkingsproject ‘Als mantelzorg ontspoort…’. De Amsterdamse aanpak richt zich op drie doelgroepen: mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn. Bij mantelzorgers is de aanpak gericht op het voorkomen van overbelasting. Bij vrijwilligers wordt ingezet op het herkennen van signalen van ontsporing van mantelzorgers. Bij beroepskrachten in zorg en welzijn richt de aanpak zich op bewustwording, signalering én handelen, overeenkomstig de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Online beschikbaar
De toolkit is online beschikbaar: online versie toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’ (incl. downloads en filmpjes).