De mogelijkheid bestaat dat u als mantelzorger betaald wordt uit het Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit budget is er voor mensen die zorg nodig hebben. Hiermee kunnen zij zelf zorg inkopen. In sommige gevallen valt de steun van een mantelzorger daar ook onder.

Mensen die door een ziekte, ouderdom of beperking zorg nodig hebben, bepalen zelf van wie zij die zorg ontvangen. Als u zorg verleent die binnen het Pgb valt, dan kunt u daarvoor betaald worden. Daarvoor moet wel een contract opgesteld worden tussen u en de verzorgde. Als het Wmo of jeugdzorg betreft, dan kan uw gemeente specifieke regels hanteren.

Laat u dus goed adviseren hierover. Het kan gevolgen hebben voor uw uitkering en uw toeslagen.

Vanaf 2015 bestaan er vier soorten pgb’s.

  1. pgb-Wmo (voor ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning)
  2. pgb-Wlz (voorheen AWBZ, voor ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg)
  3. pgb-Jeugdwet (voor zorg die valt onder de Jeugdwet)
  4. pgb-Zvw (voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet)

Links 
Informatie over Pgb
Extra informatie 

Tip!
Sinds 2015 zijn er in de zorg veel dingen veranderd. Wilt u daarover meer weten? Klik hier.

Sjoerd: “NOOIT geweten, dat je als mantelzorger in sommige gevallen ook betaald kunt worden vanuit het Pgb!”